بر اساس تعداد نمایش :
انتخاب فیلتر ها بر اساس :
پروژه های چند رسانه ای در کلاس درس

پروژه های چند رسانه ای در کلاس درس

7000 تومان
کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی

کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی

5000 تومان
 قدرت اینترنت در یادگیری گذار از وعده به عمل

قدرت اینترنت در یادگیری گذار از وعده به عمل

15000 تومان
موعه واژه های رایاد(یادگیری الکترونیکی)

موعه واژه های رایاد(یادگیری الکترونیکی)

5000 تومان
مدرسه مجازی

مدرسه مجازی

15000 تومان
ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

20000 تومان
الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران

الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران

5000 تومان
دانشگاه الکترونیکی در هزاره سوم

دانشگاه الکترونیکی در هزاره سوم

20000 تومان
مشاهده 8 محصول