پست الکترونیک واحدها - موسسه مهر البرز

مدیر

نام و نام خانوادگی
احمد روستا
نام معاونت
رضا منصوری
سمت
مدیر
پست الکترونیک
re@reza.bh
پست الکترونیک سازمانی
re@reza.university
شماره تلفن داخلی
121