کادر اداری - موسسه مهر البرز
فرناز امین صالحی معاون پژوهش و همکاری های علمی مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 235
طاها منصوری معاون فنی و خدمات الکترونیکی مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 310
اسماعیل امتیاز معاون مالی و اداری مقطع تحصیلی : کارشناسی داخلی : 112
فرح عالیخانی مدیر اداره آموزش مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری داخلی : 121
حمیدرضا ربیعی عضو هیئت موسس مقطع تحصیلی : - داخلی : 0
کاظم قاضی زاده عضو هیئت موسس مقطع تحصیلی : - داخلی : 0
علی اکبر جلالی عضو هيئت امنا مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 0
علی کرمانشاه عضو هيئت امنا مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 0
پریسا بازویار - مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی : 0
روح الله قاسمی - مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 0
فرشاد نیک نژاد کارشناس مالی مقطع تحصیلی : کارشناسی داخلی : 0
میلاد امیدوار کارشناس امور دانشجویی مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی : 0
سجاد عبادی معاون دانشجویی-فرهنگی مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری داخلی : 0

حمیدرضا ربیعی

عضو هیئت موسس مقطع تحصیلی : - داخلی : 0

کاظم قاضی زاده

عضو هیئت موسس مقطع تحصیلی : - داخلی : 0

طاها منصوری

معاون فنی و خدمات الکترونیکی مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 310

اسماعیل امتیاز

معاون مالی و اداری مقطع تحصیلی : کارشناسی داخلی : 112

سجاد عبادی

معاون دانشجویی-فرهنگی مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری داخلی : 0

فرح عالیخانی

مدیر اداره آموزش مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری داخلی : 121

پریسا بازویار

- مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی : 0

روح الله قاسمی

- مقطع تحصیلی : دکتری داخلی : 0

فرشاد نیک نژاد

کارشناس مالی مقطع تحصیلی : کارشناسی داخلی : 0

میلاد امیدوار

کارشناس امور دانشجویی مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی : 0