اساتید هیئت علمی - موسسه مهر البرز
پریسا  بازویار
پریسا بازویار دانشکده مدیریت
حمیدرضا  معصومی خلجی
حمیدرضا معصومی خلجی دانشکده فناوري اطلاعات
روح الله  قاسمی
روح الله قاسمی دانشکده مدیریت
پریسا  بازویار
پریسا بازویار دانشکده مدیریت
روح الله  قاسمی
روح الله قاسمی دانشکده مدیریت
حمیدرضا  معصومی خلجی
حمیدرضا معصومی خلجی دانشکده فناوري اطلاعات