- موسسه مهر البرز
 پریسا  بازویار
پریسا بازویار دانشکده مدیریت
 حمیدرضا  معصومی خلجی
حمیدرضا معصومی خلجی دانشکده فناوري اطلاعات
 روح الله  قاسمی
روح الله قاسمی دانشکده مدیریت